Stemmeberettiget er de innskytere som bor, eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt sete i Vestvågøy kommune, og som har, og i de siste seks måneder har hatt innskudd i Lofoten Sparebank på minst kro­ner 500,-. Bare myndig person kan som personlig innskyter, eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på eget grunnlag, og en som representant for annen innskyter.

 

Alle med stemmerett som nevnt ovenfor har plikt til å motta valg, med mindre de har gjort tjeneste som medlem av generalforsamlingen eller styret i minst en valgperiode.

 

Det skal velges 2 - to - medlemmer til generalforsamlingen for perioden 2017/2020. Det skal dessuten velges 3 - tre - varamedlemmer til generalforsamlingen for ett år.


Bøstad den 28. februar 2017

Knut Nikolaisen

forstanderskapets leder